Paziņojums par privātumu

Esiet sveicināti mūsu tīmekļa vietnē! Pateicamies par izrādīto interesi par mūsu uzņēmumu. Lai jums nebūtu jāuztraucas par jūsu personas datiem, mēs nodrošinām pārredzamību par to, kas notiek ar iegūtajiem datiem un kādus drošības pasākumus mēs veicam. Mēs jūs arī informēsim par jūsu likumos noteiktajām tiesībām saistībā ar šo datu apstrādi.

Mēs esam apņēmušies rīkoties ar jūsu personas datiem atbildīgi. Tāpēc mēs uzskatām par pašsaprotamu pienākumu ievērot Šveices Datu aizsardzības likuma (DSG) prasības, saistītās regulas un citu datu aizsardzības noteikumu, kas var būt piemērojami, jo īpaši ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) noteikumus.

Šajā paziņojumā par privātumu mēs jūs informējam par svarīgākajiem datu apstrādes aspektiem mūsu uzņēmumā. Šis paziņojums par privātumu attiecas uz jūsu personas datu (turpmāk arī „jūsu dati”) apstrādi gan tiešsaistē, gan bezsaistē, tostarp tādu datu, kas ir saņemti no personām no dažādiem avotiem (tīmekļa vietnēm, mobilajām lietotnēm, sociālajiem medijiem, klientiem, piegādātājiem un darījumu partneriem).

Ievadā ir pārskats „Datu aizsardzība: Kopsavilkums”, kura mērķis ir sniegt jums īsu pārskatu par svarīgākajiem mūsu veiktās datu apstrādes punktiem. Pēc tam mēs sniedzam sīkāku informāciju.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā paziņojumā par privātumu nav sniegts izsmeļošs mūsu datu apstrādes darbību apraksts un ka atsevišķus jautājumus pilnībā vai daļēji var reglamentēt īpaši paziņojumi par privātumu vai vispārējie noteikumi un nosacījumi (ar vai bez atsauces uz tiem šajā paziņojumā par privātumu).

1 Kontaktinformācija

1.1 Pārziņa vārds, uzvārds un adrese

Rickman Trade Latvijas filiāle
Elizabetes iela 63-11, Rīga
LV-1050, Latvija
e-pasts: rickman@rickman.lv 
mājas lapa: https://lv.jura.com/lv  

2 Datu aizsardzība: Kopsavilkums

Šajā sadaļā mēs jūs īsi informējam par svarīgākajiem mūsu veiktās datu apstrādes punktiem. Protams, mēs jums sniegsim arī sīkāku informāciju. To atradīsiet uzreiz aiz kopsavilkuma.

2.1 Apstrādātie personas dati
Mēs izmantojam personas datus, kurus jūs mums sniedzat, kurus mēs apkopojam par jums vai kurus esam saņēmuši no trešām personām. Svarīgākie no tiem ir:

 • Kontaktinformācija un identifikācijas dati
 • Personas dati
 • Līguma dati
 • Finanšu dati
 • Dati par mijiedarbību un lietošanu
 • Tīmekļa vietnes informācija

2.2 Apstrādes mērķi
Galvenokārt, mēs apstrādājam personas datus, lai izpildītu pienākumus, kas ir noteikti saskaņā ar likumu vai līgumu.

2.3 Informācijas izpaušana trešām personām
Veicot uzņēmējdarbību, mums ir nepieciešams un reizēm mums ir pienākums noteiktus datus nosūtīt konkrētām trešām personām. Tomēr nekādos apstākļos mēs jūsu datus nepārdodam.

2.4 Apstrādes vieta
Parasti mēs apstrādājam personas datus Šveicē vai kādā no ES/EEZ valstīm, vai citā valstī, kurā ir nodrošināta atbilstoša datu aizsardzība.

3 Sīkāka informācija par datu aizsardzību

3.1 Mūsu apstrādātie personas dati 
JURA apstrādā dažādus personas datus. Tie jo īpaši ir dati:

 • kurus mēs saņemam darījumu attiecību gaitā no klientiem, topošajiem klientiem, ieinteresētajām personām, pakalpojumu sniedzējiem, piegādātājiem, darījumu partneriem vai citām personām, kas ir iesaistītas darījumu attiecībās;
 • saņemam no darba meklētājiem;
 • kurus saskaņā ar likumu vai līgumu noteikts pienākums vākt;
 • kurus mēc vācam, kad izmantojat mūsu vietni;
 • kuru mēs saņemam no iestādēm un citām trešām pusēm (adrešu tirgotājiem, kredītinformācijas aģentūrām).

Atkarībā no attiecību veida mēs varam apstrādāt, piemēram, šādus jūsu personas datus:

 • Kontaktinformācijas un identifikācijas dati, piemēram, uzvārds, vārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs;
 • Personas dati, piemēram, dzimums, tautība, valoda;
 • Klienta konta informācija, piemēram, lietotājvārds, parole, konta numurs;
 • Līguma dati, piemēram, līguma veids, līguma saturs, produktu un pakalpojumu veids, pasūtījuma dati;
 • Finanšu dati, piemēram, konta informācija, maksājumu informācija, maksājumu vēsture, vidējie ieņēmumi, kredītreitinga dati;
 • Telekomunikāciju datplūsmas dati, piemēram, tālruņa numurs, savienojuma datums, laiks un ilgums, savienojuma veids, atrašanās vietas dati, IP adrese, ierīces identifikācijas numuri, piemēram, MAC adrese;
 • Dati par mijiedarbību un lietošanu: Korespondence, preferences un mērķa grupas informācija, gala ierīces tips, ierīces iestatījumi, operētājsistēma, programmatūra, informācija par tiesību izmantošanu;
 • Dokumenti un īpaša informācija darba pieteikumiem: Motivācijas vēstule, CV un fotogrāfija, iepriekšējo pieredzi apliecinoši dokumenti, diplomi, izglītību apliecinoši dokumenti, trešo personu atsauksmes, intervijas piezīmes;
 • Tīmekļa vietnes informācija: IP adrese, sīkdatņu informācija, pārlūkprogrammas iestatījumi, tīmekļa vietnes apmeklējumu biežums, tīmekļa vietnes apmeklējumu ilgums, meklētie vārdi, klikšķi uz saturu, izcelsmes tīmekļa vietne.

3.2 Mērķi, kādiem mēs apstrādājam personas datus, un apstrādes juridiskais pamats
Savāktos personas datus mēs galvenokārt izmantojam, lai noslēgtu un apstrādātu līgumus ar klientiem un darījumu partneriem.

Mēs arī veicam personas datu apstrādi, lai iegādātos produktus un pakalpojumus no mūsu piegādātājiem un apakšuzņēmējiem. Ja jūs strādājat klienta vai darījumu partnera labā, apstrāde, protams, var ietvert arī jūsu personas datus.

Turklāt, ja tas ir atļauts un tiek uzskatīts par piemērotu, mēs apstrādājam jūsu un citu personu personas datus arī šādiem nolūkiem, kas ir mūsu (un dažkārt arī trešo personu) likumīgās interesēs:

 • Mūsu produktu, pakalpojumu, tīmekļa vietnes un citu platformu, kurās esam pārstāvēti, piedāvājums un turpmāka attīstība (piemēram, interneta veikals, klientu konts, semināru un tiešsaistes akadēmija);
 • Saziņa un pieprasījumu apstrāde (piemēram, saziņas formulāri, JURA Live, e-pasts, tālrunis, darba pieteikumi, mediju pieprasījumi);
 • Reklāma un mārketings (tostarp pasākumu un konkursu organizēšana), ja esat piekritis/neiebilstat pret savu datu izmantošanu (ja mēs jums kā esošam klientam nosūtām reklāmu, jūs varat jebkurā laikā iebilst pret to);
 • Tirgus izpēte, plašsaziņas līdzekļu monitorings;
 • Juridisko prasību izvirzīšana un aizstāvība saistībā ar juridiskiem strīdiem un procesiem;
 • Noziedzīgu nodarījumu un citu pārkāpumu novēršana un izmeklēšana (piemēram, iekšējo izmeklēšanu veikšana, datu analīze, lai apkarotu krāpšanu);
 • Mūsu darbības garantijas, jo īpaši IT, mūsu tīmekļa vietnes un citu platformu nodrošināšana. 

3.3 Trešās puses, kurām mēs izpaužam personas datus
Jūsu personas datu apstrādei mēs regulāri izmantojam šādu juridisko pamatu:

 • jūsu vai pilnvarotās personas piekrišana, kuru jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nosūtot e-pastu vai vēstuli uz 1.1. punktā minēto (e-pasta) adresi (piemēram, lai saņemtu mūsu jaunumus), taču tas neietekmē jau notikušo datu apstrādi;
 • līguma noslēgšana vai izpilde ar jums vai jūsu iepriekšējs pieprasījums to darīt (piemēram, iegādājoties produktu no mums);
 • interešu līdzsvarošana (piemēram, lai nodrošinātu informācijas drošību vai mārketingu), taču jums var būt iespēja pret to iebilst;
 • juridisks pienākums (piemēram, mums jāsaglabā ar grāmatvedību saistīti dokumenti), kas arī var tikt ņemts vērā interešu līdzsvarošanas procesā.

Mēs arī izpaužam personas datus trešajām personām mūsu uzņēmējdarbības ietvaros un iepriekš minētajiem mērķiem, ciktāl tas ir atļauts un lietderīgi, vai nu tāpēc, ka tās tos apstrādā mūsu uzdevumā (datu apstrāde mūsu uzdevumā), vai tāpēc, ka tās vēlas tos izmantot savām vajadzībām (datu izpaušana), vai arī ja esat devis mums savu piekrišanu to darīt. Tās jo īpaši ir:

 • Pakalpojumu sniedzēji, tostarp apstrādātāji;
 • IT pakalpojumu sniedzēji (piemēram, tīmekļa mitināšanas pakalpojumu sniedzēji, e-pasta piegādes pakalpojumu sniedzēji, tiešsaistes rīki);
 • Piegādātāji;
 • JURA grupas uzņēmumi (skat. uzņēmuma informāciju);
 • Komerciālie partneri, piemēram, izplatītāji;
 • Mārketinga pakalpojumu sniedzēji;
 • Iestādes;
 • Banku iestādes un maksājumu pakalpojumu sniedzēji;
 • Oficiālās iestādes un tiesas.

Ja pakalpojumu sniegšanai izmantojam apstrādātājus, mēs veicam atbilstošus juridiskus piesardzības pasākumus, kā arī atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu jūsu datu aizsardzību saskaņā ar attiecīgajām likumīgajām prasībām.

Daļa saņēmēju atrodas Šveicē, bet citi — arī ārzemēs. Jo īpaši jārēķinās, ka jūsu dati tiks pārsūtīti uz citām Eiropas valstīm un ASV, kur atrodas daži no mūsu IT pakalpojumu sniedzējiem. Ja mēs pārsūtām datus uz valsti, kuras tiesību aktos nav noteikts atbilstošs datu aizsardzības līmenis (piemēram, ASV), mēs pieprasām, lai saņēmējs veiktu atbilstošus pasākumus personas datu aizsardzībai (piemēram, vienojoties par ES standarta klauzulām, pašreizējā versija ir pieejama šeit, citiem piesardzības pasākumiem vai balstoties uz pamatojumu).

3.4 Datu apstrādes ilgums
Mēs apstrādājam personas datus tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams mūsu līgumsaistību izpildei vai citiem nolūkiem, kas saistīti ar apstrādi, piemēram, visu darījumu attiecību laikā (no līguma uzsākšanas, apstrādes līdz līguma izbeigšanai), kā arī pēc tam saskaņā ar likumā noteiktajiem datu glabāšanas un dokumentēšanas pienākumiem. Šajā saistībā ir iespējams, ka personas dati tiks glabāti tik ilgi, kamēr pret mums var izvirzīt prasības, un tiktāl, ciktāl mums ir juridisks pienākums to darīt vai to pieprasa likumīgās intereses (piemēram, pierādījumu un dokumentācijas nolūkos). Tiklīdz jūsu personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš minētajiem mērķiem, tie parasti tiek dzēsti vai anonimizēti.

Turklāt mēs izdzēsīsim jūsu datus, ja to pieprasīsiet, izmantojot 1.1. sadaļā norādīto e-pasta adresi, un mums nav nekādu juridisku vai citu pienākumu saglabāt vai aizsargāt šos datus.

4 Mūsu vietnes apmeklējums

Jūs varat izmantot mūsu vietni, nesniedzot konkrētu informāciju par sevi. Tas neattiecas uz jomām un pakalpojumiem, kuros, protams, ir nepieciešams jūsu vārds, adrese vai citi personas dati, piemēram, pasūtījumiem mūsu interneta veikalā.

Turklāt jūs varat sazināties ar mums brīvprātīgi, izmantojot e-pastu, tiešsaistes formulārus vai. Tad tiek ievākti personas dati, kas tiek nosūtīti mums. Ievades formulārā ir redzams, kuri dati tie ir. Jūsu sniegtos datus mēs glabāsim, lai tos apstrādātu vai sazinātos ar jums.

4.1 Servera žurnalēšanas datnes
Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, mūsu serveri uz laiku saglabā katru piekļuvi tā sauktajā servera žurnalēšanas datnē.

Tiek reģistrēti tādi dati kā, piemēram, jūsu IP adrese, apmeklējuma datums un laiks, iegūto datu nosaukums un URL, jūsu datora operētājsistēma un izmantotā pārlūkprogramma, kā arī cita līdzīga informācija, lai novērstu apdraudējumu gadījumā, ja notiek uzbrukums mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmām.

Šīs informācijas apstrāde tiek veikta mūsu leģitīmās interesēs, un tās mērķis ir pareizi parādīt jums mūsu tīmekļa vietni un tās saturu un piedāvājumus, nodrošināt datu plūsmu, optimizēt mūsu tīmekļa vietni, saturu un piedāvājumus, pastāvīgi nodrošināt mūsu tīmekļa vietnes un sistēmu stabilitāti un drošību, kā arī nodrošināt iespēju noskaidrot, novērst un saukt pie atbildības par kiberuzbrukumiem, surogātpastu un citām nelikumīgām darbībām saistībā ar mūsu tīmekļa vietni un sistēmām un šajā sakarā iesniegt prasības.

Tīmekļa vietnes uzturēšanai mēs varam izmantot trešo pušu pakalpojumus Šveicē un ārvalstīs, kas mūsu vārdā veic iepriekš minēto apstrādi. Pašlaik mūsu tīmekļa vietnes mitina Šveices vai Eiropas hostinga pakalpojumu sniedzēji un serveri atrodas Šveicē vai EEZ.

4.2 Pieprasījumi un saziņas formulārs
Mūsu tīmekļa vietnē jums ir iespēja sazināties ar mums, izmantojot tiešsaistes formulārus. Jūs varat uzzināt, kādi jūsu personas dati tiek vākti, ja sazināties ar mums, izmantojot tiešsaistes formulāru, attiecīgajā formulārā. Parasti tie ir kontaktinformācija, piemēram, uzvārds, e-pasta adrese un ar pieprasījumu saistīta informācija, piemēram, jūsu pieprasījuma tēma un apraksts.

Lauki, kas atzīmēti kā obligāti, tiek izmantoti, lai apstrādātu jūsu pieprasījumus un vajadzības gadījumā pārsūtītu tos citam tirgum. Mēs apstrādājam jūsu brīvprātīgi sniegto informāciju, lai sniegtu jums precīzu informāciju.

Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses apstrādāt jūsu pieprasījumu. Ja sazināšanās ar jums notiek, lai izpildītu līgumu, kurā jūs esat līgumslēdzēja puse, vai lai veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas, tas ir papildu juridiskais pamats jūsu datu apstrādei.

Jums ir iespēja jebkurā laikā iebilst pret šo datu apstrādi, līdz jautājums ir galīgi noskaidrots. Lūdzu, sūtiet savus iebildumus uz 1.1. iedaļā norādīto e-pasta adresi. 

4.3 Darba pieteikumi
Ja jūs piesakāties darbam pie mums, mēs apstrādājam personas datus, ko saņemam no jums pieteikuma procesā vai ko jūs ievadāt vai augšupielādējat pieteikuma formulārā. Papildus jūsu personas datiem, datiem par izglītību, darba pieredzi un prasmēm tie ietver arī parastos saziņas datus, piemēram, e-pasta adresi un tālruņa numuru. Turklāt tiks apstrādāti visi dokumenti, ko iesniegsiet saistībā ar pieteikumu, piemēram, CV un rekomendācijas.

Šie dati tiks glabāti, izvērtēti, apstrādāti vai pārsūtīti tikai jūsu pieteikuma ietvaros. Turklāt tos var apstrādāt statistikas vajadzībām (piemēram, ziņošanai). Šajā gadījumā nevar izdarīt secinājumus par atsevišķām personām.

Jūsu pieteikuma iesniedzēja dati tiek glabāti atsevišķi no citiem lietotāja datiem un netiek apvienoti ar tiem. Jūsu datus glabās mūsu pilnvarots pakalpojumu sniedzējs uz servera Eiropas Ekonomikas zonā saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības noteikumiem.

Ja mēs ar jums noslēdzam darba līgumu, nosūtītie dati tiks glabāti, lai izpildītu darba attiecības saskaņā ar likumīgajām prasībām. Ja pieteikšanās procedūra noslēdzas bez darba piedāvājuma, jūsu personas dati tiks glabāti vēl trīs mēnešus dokumentācijas nolūkos un pēc tam dzēsti, ja vien neesat devis mums atļauju izmantot jūsu informāciju turpmākām pieteikšanās procedūrām pie mums.

Pieteikuma iesniedzēja datu apstrādes juridiskais pamats ir jūsu piekrišana, kuru jūs jebkurā laikā varat atsaukt, vai mūsu pirmslīguma saistību izpilde pieteikuma procedūras ietvaros. Ja mēs ar jums noslēdzam darba līgumu, apstrāde tiek veikta, lai īstenotu darba attiecības.

4.4 Interneta veikals / klienta konts
Ja vēlaties izmantot mūsu interneta veikala pakalpojumus, ir nepieciešams, lai jūs mums sniegtu personas datus, kas nepieciešami pasūtījuma apstrādei.

Jūs varat izvēlēties, vai vēlaties veikt pasūtījumu kā viesis vai izmantojot savu klienta kontu.

Ja vēlaties veikt pasūtījumu kā viesis, mums ir nepieciešama informācija par jums, jo īpaši jūsu kontaktinformācija, piemēram, norēķinu un piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese, kā arī vēlamais maksājuma veids. Jūsu personas datu apstrādes mērķis ir nosūtīt jums pasūtītos produktus un apstrādāt ar tiem saistītos maksājumus.

Otrs variants ir iespēja atvērt klienta kontu. Tas ļauj jums vieglāk veikt pasūtījumus, piekļūt jūsu pasūtījuma statusam un arī ļauj ērti un vienkārši pierakstīties un atteikties no mūsu biļetena saņemšanas. Ja vēlaties atvērt klienta kontu, mums ir nepieciešama kontaktinformācija, piemēram, uzruna, vārds un uzvārds, derīga e-pasta adrese un jūsu izvēlēta parole. Šī informācija mums ir nepieciešama, lai nodrošinātu jums ar paroli aizsargātu tiešu piekļuvi jūsu datiem, kas glabājas pie mums, un apstrādātu jūsu pasūtījumus. Klienta konta atvēršana ir brīvprātīga, un tās pamatā ir jūsu piekrišana, kuru jūs jebkurā laikā varat atsaukt.

Klienta konta reģistrācija tiek veikta, izmantojot tā saukto dubultās izvēles procedūru, t. i., pēc tam, kad būsiet norādījis visus nepieciešamos datus, mēs jums uz jūsu e-pasta adresi nosūtīsim ziņojumu, kurā lūgsim apstiprināt, ka vēlaties atvērt klienta kontu. Apstiprinājums tiek veikts, noklikšķinot uz aktivizēšanas saites, kas ietverta ziņojumā.

Pamats jūsu personas datu apstrādei interneta veikalā ir jūsu un mūsu kopīgās likumīgās intereses apstrādāt jūsu pasūtījumu. Ja pasūtījums kalpo tāda līguma izpildei, kura līgumslēdzēja puse esat jūs, vai pirmslīguma pasākumu īstenošanai, tas ir papildu pamats jūsu datu apstrādei.

Lai novērstu trešo personu nesankcionētu piekļuvi jūsu personas datiem, datu pārraide uz interneta veikalu ir nodrošināta, izmantojot pašreizējās šifrēšanas metodes, piemēram, HTTPS vai TLS.

Pasūtījumu apstrādes kontekstā mūsu izmantotie pakalpojumu sniedzēji, piemēram, pārvadātāji, loģistikas pakalpojumu sniedzēji un maksājumu pakalpojumu sniedzēji (skat. 4.5.1. sadaļu), saņem nepieciešamos datus pasūtījumu un pasūtījumu apstrādei. Šie dati cita starpā ietver arī jūsu e-pasta adresi un tālruņa numuru, lai, piemēram, varētu ar jums vienoties par individuālu piegādes datumu.

Mēs arī vēlamies jūs informēt, ka, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, mēs izmantojam jūsu datus ne tikai, lai apstrādātu jūsu pasūtījumu, bet arī lai optimizētu savus pakalpojumus, jo īpaši, lai pastāvīgi uzlabotu jūsu iepirkšanās pieredzi un padarītu to klientam draudzīgāku un individuālāku. Tas ietver arī to, ka, ja vien neesat iebildis pret to un ciktāl to atļauj likums, mēs jums nosūtīsim mūsu biļetenu, ja esat iegādājies kādu no mūsu produktiem.

Ja jūs to nevēlaties, jebkurā laikā varat iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešās reklāmas nolūkos. Ja iesniegsiet iebildumu, mēs vairs neapstrādāsim jūsu datus šim nolūkam. Lūdzu, sūtiet savu iebildumu uz 1.1. sadaļā minēto e-pasta adresi.

Ja pasūtījumu veicat kā viesis, mēs glabājam jūsu personas datus, lai izpildītu līgumu, un dzēšam tos, tiklīdz mums vairs nav juridiska pienākuma tos glabāt. Savukārt, ja esat izvēlējies izveidot klienta kontu, mēs glabāsim jūsu personas datus, līdz jūs slēgsiet savu klienta kontu. Jūs jebkurā laikā varat pieprasīt dzēst savu kontu, aizpildot dzēšanas pieprasījumu savā kontā. Vēlamies norādīt, ka, ja jūs slēdzat savu klienta kontu, ar to saistītie dati tiks dzēsti, ievērojot juridiskos saglabāšanas pienākumus. Ja, slēdzot kontu, vēlaties saglabāt savus personas datus, tad tas ir jūsu pienākums. Mums ir tiesības neatgriezeniski dzēst visus līguma darbības laikā saglabātos datus.

4.4.1 Saferpay
Maksājumu apstrādei mēs izmantojam maksājumu pakalpojumu sniedzēju Saferpay, kas ir Cīrihē bāzētās Worldline Schweiz AG („Worldline”) maksājumu pakalpojumu sniedzējs.

Saferpay atbilst spēkā esošajiem drošības standartiem, jo īpaši Maksājumu karšu industrijas datu drošības standartam (PCI DSS). Jūsu dati tiks nodoti tikai maksājuma apstrādes nolūkos. Jūsu maksājumu un personas datu apstrādi un glabāšanu veic tieši maksājumu pakalpojumu sniedzējs. Mēs nesaņemam nekādu informāciju par (bankas) kontu vai kredītkarti, bet tikai informāciju par apstiprinātu (pieņemtu) vai noraidītu maksājumu. Noteiktos apstākļos maksājumu pakalpojumu sniedzēji var nosūtīt datus kredītiestādēm. Šajā sakarā mēs atsaucamies uz maksājumu pakalpojumu sniedzēju vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem un datu aizsardzības informāciju.

Maksājumu darījumiem piemēro attiecīgo maksājumu pakalpojumu sniedzēju noteikumus un nosacījumus un datu aizsardzības informāciju. Mēs arī norādām uz tiem saistībā ar papildu informāciju un atsaukšanas, informācijas un citas datu subjekta tiesību īstenošanu.

Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir līguma, kurā esat puse, izpilde vai pirmslīguma pasākumu īstenošana.

Papildu informāciju par datu apstrādi, ko veic Worldline un Klarna, skatiet to paziņojumā par privātumu:

- Worldline paziņojums par privātumu
- Klarna paziņojums par privātumu

4.5 Konkursi
Ja piedalāties konkursos, mēs apkopojam personas datus, kas nepieciešami konkursa norisei. Parasti tie ir tādi dati kā jūsu vārds, uzvārds un kontaktinformācija. Dalība konkursā un ar to saistītā datu vākšana, protams, ir brīvprātīga.

Mēs varam nodot jūsu informāciju saviem konkursa partneriem, piemēram, lai nosūtītu jums balvu. Sīkāku informāciju atradīsiet attiecīgā konkursa dalības noteikumos.

Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir līguma, kurā esat puse, izpilde vai pirmslīguma pasākumu īstenošana.

4.6 Tiešsaistes akadēmija
Mūsu tīmekļa vietnē ir iespējams piekļūt Tiešsaistes akadēmijai pēc iepriekšējas reģistrācijas un apstiprinājuma e-pasta ar piekļuves datiem saņemšanas. Portālā atradīsiet mācību videoklipus, testus ar atbilžu variantiem par būtiskām JURA tēmām, piemēram, par produktiem, kafiju, atbilstību un citām.

Ja jūs izmantojat portālu, mēs apstrādājam tādu kategoriju personas datus kā, piemēram, pēdējā pieteikšanās, pēdējā vietnes atvēršana, atrisināto testu % no visiem iespējamajiem testiem vai videoklipu skatījumu skaits un/vai to, cik ilgi kopumā esat atskaņojis kādu videoklipu.

Mēs apkopojam un izmantojam jūsu personas datus tikai tādā apjomā, kas ir nepieciešams, lai varētu izmantot mūsu mācību portālu un lai analizētu, optimizētu un ekonomiski nodrošinātu mūsu mācību portāla darbību.

Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses saistībā ar šo pakalpojumu. Ja portāla izmantošana kalpo līguma, kurā esat puse, izpildei vai pirmslīguma pasākumu īstenošanai, tas ir papildu juridiskais pamats datu apstrādei.

Jūsu datu apstrāde kalpo tikai mācību portāla nodrošināšanai. Tie netiek apvienoti ar citiem datiem.

4.7 Sīkdatnes
Mūsu vietnē tiek izmantotas tā sauktās sīkdatnes. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas ar pārlūkprogrammas palīdzību tiek ievietotas un saglabātas jūsu gal ierīcē (klēpjdatorā, planšetdatorā, viedtālrunī vai tamlīdzīgā ierīcē). Tās kalpo tam, lai padarītu mūsu vietni kopumā lietotājam draudzīgāku un efektīvāku un lai padarītu mūsu vietnes apmeklējumu pēc iespējas patīkamāku. Sīkdatnes nerada nekādu kaitējumu jūsu gala iekārtai. Tās nevar palaist programmas vai ievietot vīrusus.

Lielākā daļa mūsu izmantoto sīkdatņu ir tā sauktās sesijas sīkdatnes. Tās tiek automātiski izdzēstas, kad izrakstāties vai aizverat pārlūkprogrammu. Citas sīkdatnes jūsu datorā tiek saglabātas arī pēc attiecīgā lietošanas procesa beigām un ļauj mums vai mūsu partneruzņēmumiem (trešo pušu sīkdatnes) atpazīt jūsu pārlūkprogrammu nākamā apmeklējuma laikā. Ciktāl tiek saglabātas citas sīkdatnes (piemēram, sīkdatnes, lai analizētu jūsu sērfošanas paradumus), tās šajā paziņojumā par privātumu ir aplūkotas atsevišķi.

Pamatojums, uz kura pamata mēs apstrādājam jūsu personas datus, izmantojot sīkdatnes, ir atkarīgs no tā, vai mēs lūdzam jūsu piekrišanu. Ja mēs to darām un jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai, tad datu apstrādes pamats ir jūsu piekrišana. Pretējā gadījumā personas dati, kas tiek apstrādāti, izmantojot sīkdatnes, tiks apstrādāti, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm (piemēram, optimizēt mūsu pakalpojumus un piedāvājumus vai aizsargāt pret mēstulēm un kiberuzbrukumiem) vai ja sīkdatņu izmantošana ir nepieciešama, lai izpildītu mūsu līgumsaistības.

Jūs varat iestatīt savu pārlūkprogrammu tā, lai tā jūs informētu par sīkdatņu izmantošanu un jūs atļautu pieņemt sīkdatnes tikai atsevišķos gadījumos vai vispār to izslēgtu. Tomēr mēs vēlamies vērst jūsu uzmanību uz to, ka vispārēja sīkdatņu izslēgšana var izraisīt mūsu tiešsaistes piedāvājuma funkcionālus ierobežojumus. Turklāt jebkurā laikā varat dzēst jau iestatītās sīkdatnes savā lietotajā pārlūkprogrammā vai iestatīt, lai sīkdatnes tiktu automātiski dzēstas, kad tā tiek aizvērta.

4.8 Google pakalpojumi
Mēs savā tīmekļa vietnē izmantojam dažādus pakalpojumus, ko sniedz ASV reģistrētais uzņēmums Google LLC vai, ja jūsu pastāvīgā dzīvesvieta ir Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) vai Šveicē, Īrijā reģistrētais uzņēmums Google Ireland Ltd („Google”). Google LLC vienmēr atbild par personas datu apstrādi, ja izmantojat YouTube un Google Maps/Google Earth. Savās vietnēs mēs izmantojam šādus Google pakalpojumus:

 • Google Tag Manager
 • Google Analytics
 • Google Ads
 • Google AdSense
 • Google Marketing Platform
 • Google Maps/Google Street View
 • YouTube

Sīkāka informācija par atsevišķiem pakalpojumiem ir norādīta turpmāk tekstā.

Google izmanto tādas tehnoloģijas kā sīkdatnes, tīmekļa krātuve pārlūkprogrammā un tīmekļa informators, kas ļauj analizēt, kā jūs izmantojat mūsu vietni. Šādi ģenerētā informācija par mūsu vietnes izmantošanu var tikt nosūtīta uz Google serveri ASV vai citās valstīs un tur uzglabāta. Informācija par Google datu centru atrašanās vietām ir pieejama šeit.

Mēs izmantojam Google nodrošinātos rīkus, par kuriem Google apgalvo, ka tie var apstrādāt personas datus valstīs, kurās atrodas Google vai tā apakšuzņēmēji. Google savā dokumentā „Data Processing Addendum for Products where Google is a Data Processor” sola nodrošināt atbilstošu datu aizsardzības līmeni, balstoties uz ES standarta līguma klauzulām.

Turklāt uzņēmums Google joprojām ir sertificēts saskaņā ar ES un ASV un Šveices un ASV nolīgumu par privātuma vairogu.

Sīkāku informāciju par Google veikto apstrādi un privātuma iestatījumiem varat atrast sadaļā paziņojums par privātumu vai Google privātuma iestatījumos.

4.8.1 Google Tag Manager
Mūsu vietnē tiek izmantots Google Tag Manager. Google Tag Manager ļauj efektīvi pārvaldīt tīmekļa vietnes birkas. Tīmekļa vietnes birkas ir tiek saglabātas attiecīgās tīmekļa vietnes avota tekstā, piemēram, lai reģistrētu bieži izmantoto tīmekļa lapas elementu integrāciju, piemēram, tīmekļa analīzes pakalpojumu kodu. Google Tag Manager ir palīgpakalpojums, kas apstrādā personas datus tikai tehniskiem mērķiem un nodrošina citu birku aktivizēšanu, kas savukārt var vākt datus. Google Tag Manager nav piekļuves šiem datiem. Ja domēna vai sīkdatnes līmenī ir veikta deaktivizēšana, tā paliek spēkā visām ar Google Tag Manager ieviestajām izsekošanas birkām.

Plašāka informācija par Google Tag Manager ir pieejama Google palīdzības sadaļā, Google Tag Manager lietošanas noteikumos un Google paziņojumā par privātumu.

4.8.2 Google Analytics
Pamatojoties uz jūsu piekrišanu, kuru jūs jebkurā laikā varat atsaukt sīkdatņu iestatījumos, mēs izmantojam tīmekļa analīzes pakalpojumu Google Analytics 4, lai analizētu mūsu vietni un tās apmeklētājus, kā arī mārketinga un reklāmas nolūkos.

Google Analytics izmanto sīkdatnes, kas tiek saglabātas jūsu gala ierīcē (klēpjdatorā, planšetdatorā, viedtālrunī vai līdzīgā ierīcē) un ļauj analizēt, kā jūs izmantojat mūsu vietni. Tas ļauj mums novērtēt mūsu tīmekļa vietnes lietošanas paradumus un padarīt mūsu piedāvājumu interesantāku, izmantojot iegūto statistiku/ziņojumus.

Pakalpojumā Google Analytics 4 IP adrešu anonimizācija ir aktivizēta pēc noklusējuma. Tas nozīmē, ka Google saīsina jūsu IP adresi Šveicē vai ES/EEZ pirms tās nosūtīšanas. Tikai izņēmuma gadījumos pilna IP adrese tiks pārsūtīta uz Google serveri un tur saīsināta.

Google izmanto šo informāciju, lai novērtētu, kā izmantojat mūsu vietni, apkopotu pārskatus par vietnes darbību un sniegtu mums citus pakalpojumus, kas saistīti ar vietnes un interneta lietošanu. Google apgalvo, ka Google Analytics ietvaros no jūsu pārlūkprogrammas pārsūtītā IP adrese netiek apvienota ar citiem Google datiem. Kad apmeklējat mūsu vietni, jūsu lietotāja uzvedība tiek reģistrēta notikumu veidā (piemēram, lapu skatījumi, mijiedarbība ar vietni vai jūsu „klikšķu ceļš”), kā arī citi dati, piemēram, jūsu aptuvenā atrašanās vieta (valsts un pilsēta), tehniskā informācija par jūsu pārlūkprogrammu un galiekārtām, ko izmantojat, vai novirzītāja URL, t.i., caur kuru vietni / reklāmas materiālu jūs nonācāt mūsu vietnē.

Google Analytics savāktie dati tiek automātiski dzēsti pēc 14 mēnešiem.

Jūs varat novērst sīkdatnes ģenerēto datu, kas saistīti ar mūsu vietnes lietošanu (tostarp jūsu IP adresi), vākšanu un pārsūtīšanu uzņēmumam Google, kā arī šo datu apstrādi Google, izmantojot pārlūkprogrammas papildinājumu Google Analytics deaktivizēšanai vai nesniedzot savu piekrišanu sīkdatņu iestatījumos. Ja vēlaties iebilst pret reklāmām, kas ir balstītas uz interesēm, varat izmantot Iestatījumus un atteikšanās iespējas, ko nodrošina Google.

Pārskats par datu izmantošanu pakalpojumā Google Analytics un Google veiktajajem pasākumiem jūsu datu aizsargāšanai ir pieejams sadaļā Google Analytics palīdzība.

Papildu informācija par Google Analytics lietošanas noteikumiem un par datu aizsardzību uzņēmumā Google ir pieejama attiecīgajā dokumentā.

4.8.3 Google Ads
Mēs izmantojam Google Ads, Google tiešsaistes reklāmas programmu, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, kuru jūs jebkurā laikā varat atsaukt sīkdatņu iestatījumos. Google Ads izmanto sīkdatnes, lai analizētu mūsu vietnes izmantošanu. Sīkdatne tiek ievietota, ja esat nokļuvis mūsu vietnē ar Google reklāmas starpniecību. Šāda veida sīkdatnēm ir ierobežots derīguma termiņš, tās nesatur nekādus personas datus un tādēļ netiek izmantotas personas identificēšanai. Ja apmeklējat noteiktas mūsu lapas un sīkdatnes derīguma termiņš vēl nav beidzies, mēs un Google varam atpazīt, ka kāds ir noklikšķinājis uz reklāmas un tādējādi novirzīts uz mūsu vietni.

Mēs izmantojam arī Google Ads remārketinga funkciju. Tas ļauj mums rādīt uz interesēm balstītas reklāmas mūsu vietnes apmeklētājiem citās Google reklāmas tīkla vietnēs, piemēram, YouTube vai Google. Šim nolūkam tiek analizētas mūsu vietnes apmeklētāju darbības (piemēram, kādi produkti viņus interesēja), lai mēs varētu viņiem rādīt mērķtiecīgu reklāmu citās vietnēs pat pēc tam, kad viņi ir pametuši mūsu vietni. Lai to nodrošinātu, Google ievieto sīkdatnes, kad tie apmeklē noteiktus Google pakalpojumus vai vietnes Google reklāmas tīklā. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai identificētu izmantoto pārlūkprogrammu, nevis identificētu personu.

Jums ir iespēja iebilst pret Google reklāmu, kas ir balstīta uz interesēm, vai nedot savu piekrišanu sīkdatņu iestatījumos. Lai to izdarītu, visās jūsu izmantotajās pārlūkprogrammās ir jāiestata attiecīgie Personalizētās reklāmas iestatījumi.

Papildu informācija par datu apstrādi saistībā ar Google reklāmām un informācija par to, kā Google izmanto sīkdatnes reklāmās, ir pieejama Google paziņojumā par privātumu un Google tīmekļa vietnē sadaļā „Tehnoloģijas”.

4.8.4 Google AdSense
Mēs izmantojam Google AdSense, kas ir pakalpojums reklāmu integrēšanai, mūsu tīmekļa vietnē, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, kuru jūs jebkurā laikā varat atsaukt sīkdatņu iestatījumos („AdSense”). AdSense ievieto sīkdatnes, kas ļauj analizēt mūsu vietnes izmantošanu. AdSense izmanto arī tā sauktos tīmekļa informatorus (neredzamas grafikas), kas ļauj novērtēt informāciju, piemēram, apmeklētāju plūsmu, lapās, kurās šādas grafikas ir ievietotas.

Sīkdatņu un tīmekļa informatoru ģenerētā informācija par mūsu vietnes lietošanu (tostarp jūsu IP adrese) un reklāmas formātu piegādi tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV vai citās valstīs un tur tiek saglabāta. Šo informāciju Google var kopīgot ar Google līgumpartneriem. Tomēr Google neapvieno jūsu IP adresi ar citiem jūsu saglabātajiem personas datiem.

Jūs varat novērst sīkdatņu ievietošanu, attiecīgi pielāgojot pārlūkprogrammas iestatījumus vai nesniedzot savu piekrišanu sīkdatņu iestatījumos.
Plašāka informācija par AdSense darbību ir pieejama tīmekļa vietnē „Google AdSense”.

4.8.5 Google Marketing Platform
Mēs izmantojam Google tiešsaistes mārketinga rīku Google Marketing Platform („GMP”), pamatojoties uz jūsu piekrišanu, kuru jūs jebkurā laikā varat atsaukt sīkdatņu iestatījumos. GMP izmanto sīkdatnes, lai rādītu lietotājiem atbilstošas reklāmas, uzlabotu kampaņas veiktspējas pārskatus vai novērstu to, ka lietotājs redz vienu un to pašu reklāmu vairākkārt. Google izmanto sīkdatnes ID, lai reģistrētu, kuras reklāmas tiek rādītas kurā pārlūkprogrammā, un tādējādi var novērst to rādīšanu vairākkārt.

Turklāt GMP var izmantot sīkdatņu identifikatorus, lai reģistrētu tā sauktās konversijas, t.i., vai lietotājs redz GMP reklāmu un vēlāk apmeklē reklāmdevēja tīmekļa vietni un tajā veic pirkumu. Saskaņā ar Google sniegto informāciju GMP sīkdatnes nesatur personas datus.

Jūsu pārlūkprogramma automātiski izveido tiešu savienojumu ar Google serveri. Saskaņā ar Google sniegto informāciju, integrējot GMP, Google saņem informāciju, ka esat atvēris attiecīgo mūsu vietnes daļu vai noklikšķinājis uz mūsu reklāmas. Ja esat reģistrējies Google pakalpojumā, Google var sasaitīt apmeklējumu ar jūsu lietotāja kontu. Pat ja neesat reģistrējies Google vai neesat pieteicies, ir iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs iegūs un saglabās jūsu IP adresi. Izmantojot GMP, personas dati var tikt nosūtīti arī uz Google serveriem ASV.

Izsekošanas procedūru varat novērst, veicot atbilstošu iestatījumu pārlūkprogrammā vai pielāgojot personalizētās reklāmas iestatījumus, vai nesniedzot savu piekrišanu sīkdatņu iestatījumos.

Lai uzzinātu vairāk par to, kā darbojas GMP, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni Google Marketing Platform.

4.8.6 Google Maps/Google Street View
Lai integrētu interaktīvās kartes mūsu tīmekļa vietnē un piedāvātu jums virtuālās ekskursijas, mēs, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, izmantojam tiešsaistes karšu pakalpojumu Google Maps vai Google Street View.

Atverot tīmekļa vietni, kurā ir iestrādātas Google Maps kartes, vai uzsākot virtuālo ekskursiju, Google Maps vai Google Street View ievieto sīkdatni. Parasti šī sīkdatne netiek dzēsta, aizverot pārlūkprogrammu, bet tās derīguma termiņš beidzas pēc noteikta laika, ja vien jūs to iepriekš neizdzēšat manuāli.

Izmantojot Google Maps vai Google Street View, informācija par to, kā izmantojat mūsu vietni (tostarp jūsu IP adrese), var tikt nosūtīta uz Google serveri ASV un tur saglabāta. Google var saglabāt šos datus kā lietošanas profilus, lai pielāgotu savus pakalpojumus, reklamētu un veiktu tirgus izpēti. Ja esat pieteicies Google, jūsu dati tiks sasaistīti ar jūsu kontu. Ja jūs to nevēlaties, tad jums iepriekš ir jāizrakstās no sava konta.

Ja nepiekrītat šādai informācijas apstrādei, jums ir iespēja bloķēt šos pakalpojumus, deaktivizējot Java Script savā pārlūkprogrammā vai nesniedzot piekrišanu sīkdatņu iestatījumos. Ņemiet vērā, ka, izvēloties pirmo variantu, var tikt ietekmētas arī citas mūsu tīmekļa vietnes funkcijas.

Sīkāka informācija ir pieejama Google Maps lietošanas noteikumos un Google paziņojumā par privātumu.

4.8.7 YouTube
Mūsu vietnē mēs izmantojam pakalpojumu sniedzēja YouTube LLC, kas atrodas ASV („YouTube”) un ir Google LLC meitasuzņēmums, pakalpojumus. („Google”).

Kad jūs mūsu vietnē atskaņojat YouTube videoklipu, tiek izveidots savienojums ar YouTube serveriem. YouTube serverim tiek sniegta informācija par to, kuras mūsu lapas esat apmeklējis. Šī informācija (tostarp jūsu IP adrese) var tikt pārsūtīta uz Google serveri ASV un tur saglabāta. Ja vienlaikus esat pieteicies savā YouTube kontā, jūs ļaujat pakalpojumam YouTube jūsu sērfošanas paradumus sasaistīt ar jūsu profilu. To varat novērst, pirms mūsu vietnes apmeklējuma izrakstoties no YouTube konta.

Sīkāka informācija ir pieejama YouTube lietošanas noteikumos un Google paziņojumā par privātumu.

4.9 Facebook Pixels, Custom Audiences un Facebook Conversions
Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantots Facebook Pixel, ja jūsu pastāvīgā dzīvesvieta ir Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) vai Šveicē; šo pakalpojumu nodrošina Meta Platforms Ireland Ltd. Uzņēmums atrodas Īrijā. Tā mātesuzņēmums ir Meta Platforms Inc., kas atrodas ASV („Meta”). Arī Instagram piedāvā Meta.

Facebook Pixel izmantošanas juridiskais pamats ir jūsu piekrišana, kuru jūs jebkurā laikā varat atsaukt sīkdatņu iestatījumos.

Izmantojot Facebook Pixel, Meta var noteikt mūsu tiešsaistes piedāvājumu apmeklētājus kā mērķa grupu, kurai tiek rādītas reklāmas (tā sauktās „Facebook reklāmas” vai „Instagram reklāmas”). Attiecīgi mēs izmantojam Facebook Pixel, lai mūsu izvietotās Facebook un Instagram reklāmas rādītu tikai tiem Facebook lietotājiem, kuri ir izrādījuši interesi arī par mūsu tiešsaistes piedāvājumiem vai kuriem ir noteiktas īpašības (piemēram, intereses par noteiktām tēmām vai produktiem, kas noteiktas, pamatojoties uz apmeklētajām vietnēm), kuras mēs nosūtām Meta (tā sauktās „pielāgotās auditorijas”). Ar Facebook Pixel palīdzību mēs arī vēlamies nodrošināt, lai mūsu Facebook un Instagram reklāmas atbilstu lietotāju potenciālajām interesēm un nebūtu uzmācīgas. Izmantojot Facebook Pixel, mēs varam arī isekot Facebook un Instagram reklāmu efektivitātei statistikas un tirgus izpētes nolūkos, redzot, vai lietotāji pēc klikšķa uz Facebook vai Instagram reklāmas tiek novirzīti uz mūsu vietni (tā sauktās „konversijas”). 

Datu apstrāde, ko veic Meta, notiek saskaņā ar Facebook datu vadļīnijām. Šajā dokumentā ir sniegta vispārīga informācija par Facebook un Instagram reklāmām.

Izmantojot sīkdatnes, Meta pēc tam var atpazīt jūs Facebook vai Instagram dalībnieku sadaļā un optimizēt reklāmu efektivitāti, piemēram, piedāvājot reklāmu, kas paredzēta konkrētām grupām. Priekšnoteikums ir tas, ka jums ir Facebook un/vai Instagram konts un esat pieteicies Facebook vai Instagram dalībnieku sadaļā. Ja neesat Facebook vai Instagram dalībnieks, šī datu apstrāde uz jums neattiecas.

Vispārīga informācija par to, kā Meta izmanto datus, jūsu tiesībām šajā sakarā un veidiem, kā aizsargāt savu privātumu, ir pieejama Facebook datu vadlīnijās un Instagram datu aizsardzības vadlīnijās. Īpaša un sīkāka informācija par Facebook Pixel un tā darbību ir pieejama Facebook palīdzības sadaļā. Ja vēlaties vispārīgi iebilst pret datu vākšanu, izmantojot Facebook Pixel, un savu datu izmantošanu Facebook vai Instagram reklāmu rādīšanai, varat to izdarīt Facebook reklāmas iestatījumos vai Instagram privātuma iestatījumos. Lai to izdarītu, jums ir jāpierakstās Facebook vai Instagram kontā.

Turklāt, ja jums nav Facebook vai Instagram konta, jūs varat iebilst pret sīkdatņu izmantošanu, kas tiek izmantotas sasniedzamības mērīšanai un reklāmām, izmantojot Network Advertising Initiative atteikšanās lapu un papildus ASV tīmekļa vietnē YourAdChoices vai Eiropas tīmekļa vietnē Your Online Choices. Sīkdatņu iestatījumos jūs varat arī nesniegt savu piekrišanu.

Savu piekrišanu datu apstrādei ar Facebook Pixel un jūsu datu izmantošanai, lai rādītu Facebook un Instagram reklāmas mūsu vietnē, jūs varat atsaukt jebkurā laikā ar turpmāku spēku, pielāgojot savus privātuma iestatījumus.

4.10 LinkedIn konversiju izsekošana
Pamatojoties uz jūsu piekrišanu, kuru jūs jebkurā laikā varat atsaukt sīkdatņu iestatījumos, mēs savā tīmekļa vietnē izmantojam konversiju izsekošanas tehnoloģiju, ko nodrošina LinkedIn Corporation, kas atrodas ASV, vai, ja jūsu pastāvīgā dzīvesvieta ir Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) vai Šveicē, LinkedIn Ireland Unlimited, kas atrodas Īrijā („LinkedIn”).

Mēs izmantojam LinkedIn tehnoloģiju mārketinga un optimizācijas nolūkos, jo īpaši, lai analizētu mūsu vietnes izmantošanu, lai varētu pastāvīgi uzlabot atsevišķas funkcijas un piedāvājumus, kā arī lietotāja pieredzi un lai izvietotu jums atbilstošas un interesantas reklāmas. Mēs no LinkedIn saņemam arī apkopotus un anonīmus ziņojumus par reklāmu aktivitāti un informāciju par to, kā jūs mijiedarbojaties ar mūsu vietni. Šim nolūkam LinkedIn izmanto Javascript kodu (Insight birka), kas savukārt jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā ievieto sīkdatni vai izmanto pikseli.

Saskaņā ar LinkedIn sniegto informāciju LinkedIn Insight birka apkopo datus par mūsu vietnes izmantošanu, tostarp URL, novirzītāja URL (t. i., vietni, no kuras apmeklējat mūsu vietni), IP adresi, ierīces un pārlūkprogrammas īpašības (lietotāja aģents) un laika zīmogu. Dati, kas savākti, izmantojot LinkedIn Insight birku, tiek šifrēti, IP adreses tiek saīsinātas un dalībnieku tiešie identifikatori tiek noņemti septiņu dienu laikā, lai datus pseidonimizētu. Pēc tam atlikušie pseidonimizētie dati tiek dzēsti 90 dienu laikā. LinkedIn vietnes operatoram nedodod personas datus, bet tikai sniedz apkopotus pārskatus par vietnes auditoriju un reklāmu sniegumu.

Ņemot vērā LinkedIn struktūras, nevar izslēgt, ka jūsu dati tiks pārsūtīti arī uz LinkedIn ASV. Mēs esam pēc iespējas samazinājuši šo risku, piemērojot attiecīgus datu aizsardzības instrumentus (ES standarta līgumus).

Sīkāka informācija par datu apstrādes būtību, nolūku un apjomu ir pieejama LinkedIn datu aizsardzības vadlīnijās, sīkdatņu vadlīnijās un privātuma portālā. Jūs varat arī iebilst pret personalizētu (LinkedIn) reklāmu, instalējot atteikšanās sīkdatnes, neatkarīgi no tā, vai esat LinkedIn dalībnieks vai ne.

4.11 Vimeo
Papildus YouTube (skat. 4.9.7. sadaļu) mēs izmantojam arī video portāla Vimeo Inc., kas atrodas ASV („Vimeo”), spraudņus, lai mūsu vietnē integrētu videoklipus.

Kad atverat kādu mūsu tīmekļa vietnes lapu, kurā ir šāds spraudnis, jūsu pārlūkprogramma izveido tiešu savienojumu ar Vimeo serveriem. Vimeo pārsūta spraudņa saturu tieši uz jūsu pārlūkprogrammu un integrē to tīmekļa vietnē. Tas sniedz Vimeo informāciju par to, ka jūsu pārlūkprogramma ir atvērusi attiecīgo mūsu vietnes lapu, pat ja jums nav Vimeo konta vai jūs pašlaik neesat pieteicies Vimeo kontā. Šī informācija (tostarp jūsu IP adrese) tiek pārsūtīta tieši no jūsu pārlūkprogrammas uz Vimeo serveri ASV, kur tā tiek saglabāta.

Ja esat pieteicies Vimeo kontā, Vimeo var sasaistīt mūsu vietnes apmeklējumu ar jūsu Vimeo kontu. Ja mijiedarbojaties ar spraudņiem (piemēram, nospiežot video atskaņošanas pogu), šī informācija tiek nosūtīta tieši uz Vimeo serveri un tur saglabāta.

Ja nevēlaties, ka Vimeo sasaista mūsu vietnē savāktos datus ar jūsu Vimeo kontu, pirms mūsu vietnes apmeklēšanas jums ir jāizrakstās no Vimeo konta.

Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir jūsu piekrišana, kas jums nav jādod sīkdatņu iestatījumos. Ja esat devis mums savu piekrišanu izmantot Vimeo, varat to jebkurā laikā atsaukt sīkdatņu iestatījumos, kas būs spēkā turpmāk.

Papildu informāciju par datu vākšanas mērķi un apjomu, kā arī par datu turpmāko apstrādi un izmantošanu, ko veic Vimeo, kā arī par jūsu tiesībām šajā sakarā un jūsu privātuma aizsardzības iespējām, lūdzu, skat. Vimeo paziņojumā par privātumu.

4.12 Adform
Mēs izmantojam Dānijā reģistrētā uzņēmuma Adform izsekošanas punktus (Tracking Points), pamatojoties uz jūsu piekrišanu, kuru jūs jebkurā laikā varat atsaukt sīkdatņu iestatījumos. Savāktie dati paliek anonīmi. Tas nozīmē, ka konkrētu lietotāju datus nav iespējams apskatīt. Tomēr savāktos datus Adform glabā un apstrādā šifrētā veidā. Izmantojot šos datus, mēs nevaram noteikt, kas ir mūsu tīmekļa lapu apmeklētāji. Mēs jūs informējam šajā saistībā saskaņā ar mūsu pašreizējo informāciju.

Šie izsekošanas punkti ļauj JURA rādīt lietotājam pielāgotu reklāmu.

Mūsu tīmekļa vietnēs tiek izmantotas arī sīkdatnes un Adform A/S produkti (Ad Server, DSP un DMP), lai kopīgi apstrādātu uz mērķgrupām orientētas reklāmas. Šim nolūkam tiek reģistrēti dažādi parametri, piemēram, apskatītās lapas, ierīces tips, ģeogrāfiskā izcelsme, pēdējās apmeklētās tīmekļa lapas, un apmeklētāji tiek sagrupēti dažādos segmentos. Pēc tam, izmantojot statistisko analīzi, Adform globālajā sīkfdatņu pūlā tiek atrasti līdzīgi lietotāji, lai uzrunātu tos ar mērķtiecīgu JURA reklāmu.

Plašāka informācija par Adform ir pieejama uzņēmuma paziņojumā par privātumu.

4.13 Dynatrace
Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantots uzraudzības pakalpojuma Dynatrace LLC, 1601 Trapelo Road, #116 Waltham, MA 02451 ASV, analīzes rīks. Mēs izmantojam Dynatrace, lai nodrošinātu mūsu vietnes veiktspēju un saprastu, kā mūsu vietnes lietotāji tajā pārvietojas. Dynatrace reģistrē W3C atbildes laikus, pogu klikšķus, saites klikšķus, JavaScript kļūdas, pārlūkprogrammas veidu un ģeogrāfisko reģionu. Šie dati palīdz mums nepārtraukti uzlabot mūsu vietnes veiktspēju, kā arī identificēt un novērst funkcionālās problēmas. Lai tas darbotos pareizi un efektīvi, Dynatrace ir nepieciešamas sīkdatnes. Mūsu Dynatrace izmantošanas juridiskais pamats ir jūsu piekrišana, kuru jūs jebkurā laikā varat atsaukt sīkdatņu iestatījumos.

Vēlamies norādīt, ka ASV nav līdzvērtīga datu aizsardzības līmeņa un ka jo īpaši ASV iestādes var pārbaudīt piekļuvi datiem, ko apstrādā ASV vai ASV uzņēmumi vai to ārvalstu meitasuzņēmumi visā pasaulē, vai arī tie var būt jādara tām zināmi. Jūs kā ASV nepilsonis, iespējams, nevarēsiet (efektīvi) vērsties pret to. Mēs esam pēc iespējas samazinājuši šo risku, piemērojot piemērotus datu aizsardzības instrumentus (ES standarta līgumus), taču mēs nevaram to pilnībā izslēgt, tāpēc jūsu piekrišana Dynatrace izmantošanai ir saistīta arī ar šo risku.

Jūs varat nodrošināt, ka netiek vākti personas dati, pārlūkprogrammā aktivizējot neizsekošanas (do-not-track) funkciju.

5 Sociālie mediji

Mēs uzturam profilus sociālajos medijos Facebook, Instagram, YouTube un LinkedIn.

Datus, ko ievadāt mūsu sociālo mediju profilos, publicē sociālā medija platforma, un mēs tos nekad neizmantojam un neapstrādājam citiem mērķiem. Tomēr mēs paturam tiesības dzēst saturu, ja tas ir nepieciešams. Nepieciešamības gadījumā mēs sazināsimies ar jums, izmantojot sociālā medija platformu.

Ņemiet vērā, ka sociālā medija platformas operators izmanto tīmekļa izsekošanas metodes. Tīmekļa izsekošana, kuru mēs nevaram kontrolēt, var notikt neatkarīgi no tā, vai esat pieteicies vai reģistrējies sociālā medija platformā.

Sīkāka informācija par sociālā medija platformas nodrošinātāja veikto datu apstrādi ir atrodama attiecīgā nodrošinātāja paziņojumā par privātumu:

6 Jūsu tiesības

Jums ir tiesības piekļūt datiem, tos labot, dzēst, tiesības ierobežot datu apstrādi un citādi iebilst pret mūsu datu apstrādi, jo īpaši tiešā mārketinga, profilēšanas tiešās reklāmas nolūkos un citu leģitīmu apstrādes interešu dēļ, kā arī tiesības uz noteiktu personas datu nodošanu citai iestādei (tā sauktā datu pārnesamība) saskaņā ar jums piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem un gadījumos, kad tas ir paredzēts (piemēram, VDAR gadījumā).
Tomēr ņemiet vērā, ka mēs paturam tiesības piemērot likumā noteiktos ierobežojumus, piemēram, ja mums ir pienākums saglabāt vai apstrādāt noteiktus datus, ja mums ir sevišķi svarīgas intereses to darīt (ciktāl mums ir tiesības uz tām atsaukties) vai ja mums tie ir nepieciešami prasījumu īstenošanai. Ja jums radīsies izmaksas, mēs jūs par to informēsim iepriekš. Ņemiet vērā, ka šo tiesību īstenošana var būt pretrunā ar līgumā paredzētajiem noteikumiem un var radīt tādas sekas kā līguma pirmstermiņa izbeigšana vai izmaksas. Mēs jūs par to informēsim iepriekš, ja par to jau nebūs panākta vienošanās līgumā.

Lai izmantotu šādas tiesības, parasti ir skaidri jāpierāda jūsu identitāte (piemēram, uzrādot personas apliecības kopiju, ja jūsu identitāte nav skaidra vai to nav iespējams pārbaudīt). Lai izmantotu savas tiesības, varat sazināties ar mums, rakstot uz 1.1. sadaļā norādīto adresi.

Turklāt katram datu subjektam ir tiesības savas prasības īstenot tiesā vai iesniegt sūdzību kompetentajai datu aizsardzības iestādei.

7 Datu drošība

Mēs veicam tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus pret manipulācijām, nozaudēšanu, iznīcināšanu vai pret nepiederošu personu piekļuvi, kā arī lai nodrošinātu jūsu tiesību aizsardzību un atbilstību piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

Veiktie pasākumi ir paredzēti, lai nodrošinātu jūsu datu konfidencialitāti un integritāti, kā arī lai nodrošinātu mūsu sistēmu un pakalpojumu pieejamību un elastīgumu, pastāvīgi apstrādājot jūsu datus. Tiem ir arī jānodrošina ātra personas datu pieejamības un piekļuves atjaunošana fiziska vai tehniska incidenta gadījumā.

Mūsu drošības pasākumi ietver arī jūsu datu šifrēšanu. Datu plūsma šajā JURA tīmekļa vietnē tiek šifrēta, izmantojot HTTPS. Tas nozīmē, ka visa tiešsaistē ievadītā informācija tiek pārsūtīta, izmantojot šifrētu pārraidi. Tas nozīmē, ka šo informāciju nekad nevar apskatīt nepiederošas trešās personas.

Mūsu datu apstrādes un drošības pasākumi tiek nepārtraukti uzlaboti atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.

Mēs ļoti nopietni uztveram arī mūsu uzņēmuma iekšējo datu aizsardzību. Mūsu darbiniekiem un mūsu norīkotajiem pakalpojumu uzņēmumiem ir pienākums ievērot konfidencialitāti un ievērot datu aizsardzības tiesību aktu noteikumus. Turklāt piekļuve datiem viņiem tiek piešķirta tikai tik lielā mērā, cik tas ir nepieciešams.

8 Nepilngadīgadīgi tīmekļa vietnes lietotāji

Tīmekļa vietne ir paredzēta pieaugušo auditorijai. Nepilngadīgajiem, jo īpaši bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem, nav atļauts nosūtīt mums personas datus vai reģistrēties pakalpojumam bez vecāku vai likumīgo aizbildņu piekrišanas. Ja mēs konstatēsim, ka šādi dati mums ir nosūtīti, tie tiks dzēsti no mūsu datubāzes. Bērna vecāki (vai likumiskais pārstāvis) var sazināties ar mums un pieprasīt reģistrācijas atcelšanu vai dzēšanu. Lai to izdarītu, mums ir nepieciešama oficiāla dokumenta kopija, kas apliecina, ka esat vecāks vai likumīgais aizbildnis.

9 Saites uz citu pakalpojumu sniedzēju tīmekļa vietnēm

Mūsu tīmekļa vietnē ir arī saites uz partneru un pilnvaroto JURA specializēto tirgotāju tīmekļa vietnēm. Ja ir sniegtas saites uz citu pakalpojumu sniedzēju tīmekļa vietnēm, mums nav nekādas ietekmes uz to saturu. Tāpēc mēs par šo saturu nevaram uzņemties nekādas garantijas vai atbildību. Par šo lapu saturu vienmēr ir atbildīgs attiecīgais lapu nodrošinātājs vai operators. Saites izveidošanas laikā tika pārbaudīts, vai saitē iekļautajās lapās nav konstatēti iespējami tiesību pārkāpumi. Sasaistes laikā netika konstatēts pretlikumīgs saturs. Tomēr pastāvīga saistīto lapu satura kontrole nav iespējama, ja nav konkrētu norāžu par tiesību pārkāpumu. Ja pārkāpums kļūst zināms, attiecīgā saite nekavējoties tiek dzēsta.